បញ្ជីរាយ​នាម​និស្សិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រឡង​បញ្ចប់​ (State Exam) ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​ ឆ្នាំ​សិក្សាស​ ២០១៨-២០១៩ សម័យ​ប្រឡង​ ថ្ងៃទី២៥​ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩ (ម៉ោង ២ រសៀល)